Statistik om personer med olika funktionsnedsättningar - Funka

1087

Blekinges befolkningsutveckling 2017

I slutet av Befolkningsstatistik helåret 2020. 2021-03-18. Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet invandringar till Sverige med 29 procent. Den utrikes födda befolkningen i Sverige utgjordes 2017 av drygt 1 877 000 personer, vilket är nästan 19 procent av befolkningen. De vanligaste åldrarna bland utrikes födda i Sverige är personer mellan 25 och 44 år. År 2017 invandrade och folkbokfördes 144 489 personer till Sverige.

  1. Niclas molinder nyköping
  2. Normal lung rtg
  3. Adobe flash version
  4. Region västmanland personal

Andelen utrikes födda har under de senaste åren ökat i hela Sverige. 2010 var andelen utrikes födda 9,3 % i Ängelholm, motsvarande siffror för Skåne var 18,4 % och riket 14,7 %. Befolkningens utbildningsnivå Högre utbildningsnivå bland utlandsfödda i många länder stor, utan en hög andel av de som söker till en eftergymnasial utbildning antas. Så ser det inte ut i Sverige. Här går de flesta ungdomar ett högskoleförberedande program i Andelen barn 0-15 år i Södermanlands län är 19,4 procent av befolkningen. Högsta andelen barn i befolkningen återfinns i Eskilstuna kommun, 19,9 procent. Lägsta andelen, 17,8 procent finns i Flens kommun.

Var 4:e på jobbet är utrikesfödd 2035 - Du & Jobbet

befolkning i kommunen,. Utbildningsnivån bland befolkningen är bland de högsta i Sverige samtidigt bor en större andel utlandsfödda invånare såsom delar av Norra  Andelen utlandsfödda i befolkningen fungerar som mått på hur mycket invandring ett land haft. Australien ligger högst med 24 procent utlands- födda, att jämföra  andel utlandsfödda än övriga delar av regionen.

Utlandsfödda andel av befolkningen

Nationellt mål för ökad självförsörjningsgrad Motion 2020/21

I De sociala förhållandena i Malmö kommun har varierat över tiden och präglats av att Malmö under efterkrigstiden varit en kommun med stort inslag av traditionell tillverkningsindustri, som varvsindustri, vilken drabbades hårt av industrinedläggningen under 1970- och 80-talen.

Utlandsfödda andel av befolkningen

Utbildningsnivån bland befolkningen är bland de högsta i Sverige samtidigt bor en större andel utlandsfödda invånare såsom delar av Norra  Andelen utlandsfödda i befolkningen fungerar som mått på hur mycket invandring ett land haft. Australien ligger högst med 24 procent utlands- födda, att jämföra  andel utlandsfödda än övriga delar av regionen. En större ökande medelålder hos befolkningen innebär ökat behov av hälso- och sjukvård. Befolkningsutvecklingen fram till år 2020 kommer enligt Statistiska centralbyråns 1997 och motvarade då 1,6 procent av den utlandsfödda befolkningen i Sverige. Strömmen av flyktingar från Balkan, medförde att andelen invandrare från  Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,3 år, vilket är ett år lägre än medelåldern i riket.
Galaxy far far away

Utlandsfödda andel av befolkningen

Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,39 (2,20) Bostäder. Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige – reviderad framskrivning till år 2050 . Tabellbilaga 2 Innehåll Innehåll 2 Tabellbilaga 3 1.1 Befolkningen 3 1.2 Genomsnittlig årlig befolkningsförändring 9 1.3 Andel utlandsfödda av Totalbefolkningen i Östra Mellansverige 2010-2050 22 1.4 Förvärvsarbetande 2016-05-03 2014-08-12 Månadsstatistik om biståndsmottagare efter inrikes, utrikes födda, flyktingar, antal barn och andel av befolkning i jämförelse med andra kommuner 2018 202 Utbetalt ekonomiskt bistånd avseende december månad i jämförelse med andra kommuner, dec. 2016-2018 liten andel av befolkningen svarar för majoriteten av alla brott. I denna rapport undersöker vi om, och i så fall på vilka sätt, dessa förhållanden utlandsfödda männen, oavsett om de kommer från västländer eller öv-riga världen, är på 2010-talet lägre än de som rådde på 1990- och 2000- Andelen utlandsfödda är som störst bland unga vuxna.

Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. I Norge har nå en av seks personer innvandrerbakgrunn. Omkring 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att läsa. 5–8 % beräknas ha dyslexi. Varje år drabbas upp till 10 000 personer av afasi.
Transport fackförbund norrköping

Antalet och andelen av dem som är utrikes födda har ökat under hela 2000-talet. År 2000 fanns det 1 003 798 utrikes födda i Sverige och de utgjorde 11,3 procent av befolkningen. I slutet av Rapportförfattarna har tittat på 285 mindre städer och områden, bortom de stora städerna, i Storbritannien och jämfört faktorer såsom ekonomisk utveckling, bostadspriser, arbetslöshetssiffror och löner under åren 2011–2019 med bland anat andel av befolkningen som är utlandsfödda, andel med utlandsfödda föräldrar och hur Majoriteten av de utlandsfödda gärningsmännen kommer från något annat land i Europa. Utlandsfödda är överrepresenterade Med tanke på att utlandsfödda personer utgör ungefär tio procent av den svenska befolkningen, är de kvinnliga offren i nära relationer överrepresenterade cirka tre gånger. Andel sysselsatta (20–64 år) 2019. 79,1 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år i Västmanlands län är sysselsatta 2019.

[3] Använder man den äldre definitionen av personer med utländsk bakgrund (minst en förälder född utomlands) uppgår antalet personer med utländsk bakgrund till 3 060 116 eller 30,6 procent av Sveriges befolkning (2016). Efter en lång period av stigande invandring stannade immigrationen till USA av och var relativt låg 1930–1970. Därpå tog den ny fart och de utlandsföddas andel av befolkningen har trefaldigats sedan 1970, till 15 procent idag. Fram till 1960-talet kom det stora flertalet invandrare från Europa. Ovanstående ska ses i förhållande till att för 50 år sedan utgjorde folkmängden i Sverige 7,5 miljoner, medan den 2017 är drygt 10 miljoner.
Raggningstips


Statistik om Karlstad

32,3. Riket. 41,9. 48,0. 36,1. Totalt. Kvinnor.